La scoperta dell'alfabeto
Typographic installation based on homonym story by Luigi Malerba. 2010.